Blogger Template by Blogcrowds.

                    ขณะนี้ผมได้ออกผลงานล่าสุด เป็นวิชา วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ   ซึ่งยังเป็นผลงานเดียวในขณะนี้ที่มีการอัพเดตแบบล่าสุดจริงๆ จนถึงปีพ.ศ.2556โดยแยกออกเป็นคำพิพากษาฎีกาจากหนังสือสารบาญคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา(เล่มสีขาว) ถึงตอนที่ 9 และจากหนังสือสารบาญคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ(เล่มหลากสี) ถึงเล่มที่ 1  และกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะอัพเดตวิชาอื่นๆที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบันเฉกเช่นเดียวกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีสั่งซื้อเอกสาร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เมนู วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน ได้ครับและขณะนี้สามารถส่งข้อความสั่งซื้อหรือแจ้งการโอนเงิน ได้ที่ ช่องทางลัดพิเศษ ที่อยู่ทาง

ด้านซ้ายมือได้แล้วครับ  โดยกรอกข้อมูลการสั่งซื้อหรือการโอนเงินให้ครบถ้วน 


ข้อมูลการสั่งซื้อที่ต้องการ

1. ชื่อ นามสกุล จริง (กรอกไว้ที่ช่องชื่อเพียงช่องเดียวพอครับ)

2. E mail ของท่าน (การสั่งซื้อช่องทางนี้จำเป็นต้องมีE mail นะครับ 

โดยกรอกE mail ของท่านไว้ที่ช่องE mail เพียงช่องเดียวพอครับ)

3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้าสะดวก)

4. รายการเอกสาร วิชาและจำนวน ที่ท่านต้องการ

5. ที่อยู่ของท่าน ที่ให้ต้องการส่งของไปถึง

6. วิธีการส่ง แบบด่วน หรือ ไม่ด่วน

เมื่อท่านสั่งซื้อแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลตอบกลับของผมที่ส่งกลับไปยังท่าน ด้วยนะครับ

รายการเอกสาร(พร้อมขาย)
คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
ภาษี 70 บาท
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ 10 บาท
พระธรรมนูญฯ 20 บาท
 
แรงงาน 120 บาท
  
     เยาวชนและครอบครัว 20 บาทปกครอง 20 บาท
รับขนของทางทะเล 30 บาท

อาญา 280 บาท

 
ล้มละลาย 120 บาท

                                                                                                                         
  
ทรัพย์สินทางปัญญา 100 บาท                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ตั๋วเงิน 30 บาท
หุ้นส่วน บริษัท 30 บาท
วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 210 บาท
วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 190 บาท
พยานหลักฐาน(อาญา) 75บาท
 พยานหลักฐาน(แพ่ง) 130บาท 


วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค2ลักษณะ1 140บาท

สวัสดีครับผม Mr.T จาก www.deka-by-mrt.blogspot.com ครับ

หลังจากที่ผมได้เขียนเว็บบล็อกwww.deka-by-mrt.blogspot.com นี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมคำพิพากษา

ศาลฎีกาย้อนหลังเป็นระยะเวลา10ปี ล่าสุด ในหลากหลายวิชาที่ใช้ในการสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา  

ไว้ในเว็บบล็อกดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา นั้น  

ตอนนี้ผมได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นระยะเวลา 10ปี ในหลากหลายวิชาที่ใช้ในการสอบ 

ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  โดยได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งมาจากหนังสือสารบาญ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา(เล่มสีขาว)โดยล่าสุดถึงปี 56 ตอน9

และจาก หนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมงาน

ตุลาการ(เล่มหลากสี) โดยล่าสุดถึงปี56 เล่ม 1  ไว้ในเล่มเดียวกัน 

โดยไม่ซ้ำเลขฎีกาและไม่ซ้ำเนื้อหากัน  พร้อมเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นรายปีด้วยตัวผมเอง

รูปแบบของการรวบรวมคือ ผมจะรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาทุกฎีกาที่พอจะเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆมาไว้ทั้งหมด โดยไม่

ได้สนใจว่าคำพิพากษาศาลฎีกาใดเป็นฎีกาเก็งหรือไม่ เพื่อเป็นการอุดช่องว่างไม่ให้เราข้ามคำพิพากษาศาลฎีกาที่

เกี่ยวข้องไป

คำนำในเอกสารรวมคำพิพากษาศาลฎีกา
                        คำพิพากษาศาลฎีกา เป็นแนวทางในการศึกษาวิชากฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาวิชากฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นชั้นปริญญาตรี เนติบัณฑิต เตรียมตัวสอบอัยการผู้ช่วย หรือ ผู้ช่วยผู้พิพากษา   สำหรับเอกสารรวมคำพิพากษาศาลฎีกา 10 ปีย้อนหลังชุดนี้ ก็ได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เช่นนั้น  โดยเอกสารชุดนี้ได้รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับวิชานี้ทั้งจากหนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา(เล่มสีขาว) และหนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ(เล่มหลากสี)ไว้ในที่เดียวกัน โดยไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาเฉพาะที่เก็งข้อสอบกันเท่านั้น  แต่เป็นการนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่พอจะเกี่ยวข้องกับวิชานี้มารวบรวมไว้ทั้งหมด   และมีการเรียบเรียงใหม่โดยเรียบเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับวิชานี้แยกเป็นรายปีจนครบ 10 ปี  เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและพกพาไปอ่านที่ใดก็สะดวก  
                     ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดทำเอกสารชุดนี้ก็คือการรวบรวมคำพิพากษาและเรียบเรียงให้เป็นระบบเท่านั้น ไม่ได้วิจารณ์หรืออธิบายตัวคำพิพากษาแต่อย่างใด  เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาวิชากฎหมายที่ต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองบนพื้นฐานความรู้ของตนที่ร่ำเรียนมา และเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาวิชากฎหมายเองที่ต้องทราบว่ากฎหมายใดได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วหรือไม่ หรือ คำพิพากษาศาลฎีกาใดได้ถูกกลับคำตัดสินแล้วหรือไม่
                      สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารรวมคำพิพากษาศาลฎีกาชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวิชากฎหมายในการเตรียมตัวสอบแข่งขันสนามต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมายในหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้ตามสมควร

                                                                                                                      นรินทร์ (Mr.T)
                                                                                                                   1   มกราคม   2556


          ตามที่ผมได้เขียนบทความไว้ที่ www.deka-by-mrt.blogspot.com ในส่วนของการทักทายไว้ว่า  "การอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาย้อนหลัง 5-10ปี นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ" นั้น  จากข้อความนี้จึงเป็นที่มาที่ไปของการทำเอกสารรวมคำพิพากษาศาลฎีกา 10ปี เป็นรูปเล่มนี้ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบของผมเองก่อนในช่วงแรก  ซึ่งโดยลักษณะนิสัยของผม ไม่ชอบการเก็งข้อสอบหรือเก็งฎีกา จึงมักจะอ่านทุกฎีกาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิชานั้นไม่ให้รอดพ้นสายตา  ทำให้รูปแบบการรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกา10ปีเป็นหนังสือนี้  ก็มีลักษณะเช่นนั้นตามไปด้วย    ซึ่งแต่ก่อนที่ผมจะมารวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นรูปเล่มนี้  เมื่อจะอ่านหนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง 10 ปี ก็ต้องอ่านเป็นตั้งๆหลายเล่ม ไม่สามารถพกพาไปอ่านที่ไหนได้สะดวก  ดังเช่นตัวอย่าง ภาพนี้ครับ

                                                                                   ตัวอย่าง  วิชา อาญา 10ปี
 
ทางซ้ายของภาพเป็นฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติฯ ส่วนทางขวาเป็นฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ เมื่อนำมารวบรวมเรียบเรียงใหม่แล้วได้รูปเล่ม  ดังภาพนี้ เปรียบเทียบทั้งแบบรวมเล่มแล้ว และยังไม่รวมเล่ม จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เอกสารรวมคำพิพากษาศาลฎีกา 10ปี ที่ผมทำขึ้นสามารถนำ

ขึ้นมาอ่านศึกษาได้ง่ายกว่าและพกพาไปอ่านที่ใดก็สะดวกผมจึงอยากขอนำเสนอสิ่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกสั่งซื้อได้ที่ 

เว็บ   www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com นี้ ครับ 
บทความที่เก่ากว่า